Hoofdcontent

Sportakkoord

1.     Wat is het sportakkoord (Landelijk)?

Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten.

 

De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten. Sportaccommodaties staan te vaak leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers.

Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor de topsport. We willen er daarom voor zorgen dat mensen blijven sporten. Door aanbieders te versterken en kinderen weer meer en beter te laten bewegen. Door de sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken.

Dan betrekken we iedereen bij sport. Dan kan de sport bijdragen aan een gezond Nederland en aan een samenleving die zich één voelt.

Download Het Nationaal Sportakkoord

Binnen het Sportakkoord zijn er zes ambities geformuleerd:

In ieder deelakkoord zijn de belangrijkste doelen en activiteiten beschreven. Ook hebben we inspiratiekaarten opgesteld.2.     Hoe doen we dit in de gemeente Bergen op Zoom?

Onze gemeente heeft in samenwerking met de stuurgroep besloten dat de er voor 4 van de 6 ambities is gekozen binnen ons lokale sportakkoord.

Deze ambities zijn:

 

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Vitale aanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen

 

De overige 2 ambities staan niet specifiek in de lokale ambities, echter zal de stuurgroep, voor gedegen aanvragen, hier zeker over in gesprek gaan met de aanvrager.

 

Sportakkoord Bergen op Zoom

 

 

3.     Wie zitten er in de stuurgroep en wat is hun rol?

De leden van de stuurgroep van het sportakkoord zijn:

 

Eric Herman                             TV Smash

Gert de Jonge                          Sport als middel

Victor Besters                          LPS

Jeffrey Rijneveen                    Gemeente Bergen op Zoom

Cees Slokkers                          De wandelende krabben

Hans Keij                                  SV Dosko

Paul Jacobs                             Fitfabriek

Brenda Leijs                             Wij Zijn Traverse

Dragana Remeijsen                 Fitness discipline

Richard Klaassen                    Wod4lif(v)e

HJHM Huijbregts                    Toegankelijk Bergen op Zoom

 

De stuurgroep komt met regelmaat bijeen om de stand van zaken omtrent het sportakkoord te bespreken, evenals de aanvragen die vanuit de inwoners/instellingen/verenigingen komen.

 

4.     Hoe dien ik een aanvraag in?

Vanuit het sportakkoord zijn er gelden beschikbaar gesteld voor de 4 pijlers zoals beschreven in hoofdstuk 2. Om ervoor te zorgen dat we het gemeenschapsgeld op een juiste manier inzetten zijn er enkele criteria waaraan een aanvraag dient te voldoen. 

 

Klik hier om deze criteria in te zien. 

 

Indien u denkt dat uw aanvraag hieraan voldoet kunt vervolgens uw aanvraag doen. Dit doet u met onderstaand document:

Aanvraagformulier sportakkoord

 

U mailt het ingevulde aanvraagformulier naar p.jacobs@sportbedrijfboz.nl. Vervolgens ontvangt u binnen 6 weken een reactie. Er zijn vervolgens 3 mogelijkheden.

 

1.     Uw aanvraag is goedgekeurd

2.     U dient uw aanvraag verder te verantwoorden tijdens een bijeenkomst van de stuurgroep

3.     Uw aanvraag is afgekeurd. Uiteraard met de daarbij behorende argumenten.